درباره شرکت

شركت خدمات اداري شهر (سهامي خاص) در تاریخ 1371/06/29 به شماره ثبت 92690 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است. در نخستین اساسنامه، هدف از تأسیس شرکت «دستیابی به سرویس های کمی و کیفی از خدمات اداری در قالبی که بیشترین صرفه و صلاح را در بر داشته باشد1» تعیین شده و موضوع فعالیت آن، «ارائه سرویس خدمات شهری به طور اعم از جمله ارائه سیستم های اداری، اجرای فعالیت های اداری، طبقه بندی مشاغل، خدمات مکانیزه سازماندهی تشکیلات و تهیه نمودار سازمانی، شرح وظایف مشاغل، تأمین و به کارگیری نیروی انسانی2» ذکر شده است. از ابتداي سال 1383 تمامی فعاليت هاي بخش تأمين نيروي انساني شركت كوثر ارقام نیز با هدف بهبود ارایه ی خدمات به کارکنان محترم شهرداری تهران، به شركت خدمات اداري شهر واگذار شد.