شرح وظایف واحدبیمه ورفاه

1- دریافت برنامه و دستور کار ها از سرپرست مربوطه جهت مشخص نمودن امورمحوله و تعیین اولویتها در انجام وظایف جاری

2- برنامه ریزی جهت انجام امور مربوط به رفاه ، بیمه و بازنشستگی کارکنان تحت پوشش

3- اجرای روشها و دستورالعملها ، ضوابط و مقررات در انجام امور وظایف محوله برابر روشهای تعیین شده از طرف سرپرست مربوطه .

4- رسیدگی به پیشنهادها و تقاضاهای واصله مربوط به بازنشستگی ،بیمه و امور رفاهی کارکنان و انجام اقدامات ضروری در این زمینه ها براساس ضوابط و مقررات و درحدود وظایف محوله .

5- بررسی و تعیین مدت خدمت کارکنان بمنظور برقراری حقوق بازنشستگی مستمری یا وظیفه بر اساس ضوابط و مقررات تامین اجتماعی از طریق مبادی ذیربط

6-دریافت مدارک لازم از کارکنان تحت پوشش و تشکیل پرونده بیمه برای آنان

7- تماس و مکاتبه با مراجع برون سازمانی و انجام پیگیریهای لازم بمنظور دریافت دفترچه بیمه کارکنان جدید ، تمدید دفترچه بیمه کارکنان موجود ، انتقال سوابق بیمه کارکنان و غیره و در حدود اختیارات تفویض شده .

8- انجام پیگیریهای لازم در مراجع برون سازمانی بمنظور دریافت کمکها و مزایای متعلقه به کارکنان طبق ضوابط و قوانین سازمانهای بیمه .

9-مراجعه به قسمتهای مختلف بمنظور انجام وظایف و ماموریتهای محوله طبق دستور سرپرست مربوطه .

10-شرکت در جلسات مختلف و کمیسیونها در ارتباط با وظایف محوله طبق دستور مقام مافوق.

11- تماس با سازمانها ، ادارت و شرکتهای دولتی و بخش خصوصی و اتحادیه ها ادارات رفاه و ... بمنظور دریافت سهمیه کالاهای اساسی و تقسیم و توزیع آن به کارکنان برابر دستورالعملها و ضوابط و مقررات مربوطه .

12-همکاری با امور مالی و دوایر شرکت در انجام امور مربوط به بیمه قراردادهای شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز ارسال لیست بیمه کارکنان به بیمه تامین اجتماعی و اخذ مفاصا حسابهای مربوطه و ارائه به امورمالی .

13-رسیدگی و انجام کلیه امور مربوط خدمات رفاهی کارکنان شرکت ( شامل پس انداز وام مسکن و غیره ) با رعایت دستورالعملها و ضوابط و مقررات مربوطه .

14-صدور معرفی نامه و انجام کلیه امور و اقدامات ضروری بیمه ای کارکنان تحت پوشش برابر ضوابط و دستور العملها و در حدود تکالیف و وظایف محوله .

15-تهیه و تنظیم پیش نویس مکاتبات ،احکام و دستو رالعملهای ضروری د رارتباط با امور و وظایف محوله

16-ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای واحد مربوطه باسایر واحد های شرکت در ارتباط باامور وظایف محوله

17-تهیه گزارشات ضروری و مورد نیاز مقامات مافوق در ارتباط با امور بازنشستگی ، بیمه و رفاه کارکنان و اطلاع رسانی لازم با هماهنگی مسئولین ذیربط و حسب دستور مدیریت شرکت

18-تماس و مکاتبه با مراجع برون شرکت در ارتباط با وظایف محوله و در حدود اختیارات تفویض شد.

19-تهیه و تنظیم گزارش از عملکرد و احد تحت سرپرستی

20-انجام وظایف اداری محوله از قبیل تنظیم و تکمیل فرمهای ضروری ، تهیه و تنظیم گزارشات و آمارها، تهیه نمودارهای لازم ، بایگانی اوراق و مدارک طبق روشهای تعیین شده از طرف سرپرست مربوطه .

21-انجام کلیه امور بیمه عمر و حوادث کارکنان تحت پوشش و هماهنگی لازم با مبادی ذیربط و تعامل کامل با سایر واحد های شرکت دراین زمینه .

22-اجرای کلیه قوانین و مقررات جاری کشور و شرکت در انجام وظایف محوله

23-نظارت و رعایت نظم و اجرای اصول و مقررات حفاظتی و ایمنی و سایر دستورالعملهای داخلی شرکت

24-انجام سایر امور مربوط که برحسب دستور مقامات مافوق احاله می گردد.

 

 آشنایی با شعبه اقماری 21

با توجه به حجم وسیع امور بیمه‌ای در شرکت خدمات اداری شهر، خدمت رسانی به کارکنان محترم تحت پوشش، واحد اقماری بیمه تامین اجتماعی شعبه تهران در جوار این شرکت تأسیس گردید که اهم خدمات واحد مذکور بشرح ذیل می‌باشد:

1) صدور اولیه ،تعویض و تمدید دفترچه بیمه درمانی کارکنان و افراد تحت تکفل آنان با رعایت سه اصل سرعت، صحت، دقت

2) دریافت حق بیمه مکسوره از حقوق و مزایای کارکنان و ارسال به شعبه 21